Etimesgut Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku, bir kişi hakkında işlemiş olduğu bir haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığını inceleyen bir hukuk dalıdır. Ceza yargılaması ise suç işlediği iddia edilen bir kişinin iddia, savunma ve yargılama sürecini ifade etmektedir. Etimesgut Ağır Ceza Avukatı yargılama sürecinde çok büyük bir öneme sahiptir.

Suç TDK’da “Yasalara aykırı davranış, cürüm” olarak ifade edilmektedir. Suç olduğu iddia edilen bir fiil ile ilgili olarak fail hakkında yargılama yapılabilmesi için, bu fiilin dava konusu yapılması gerekir. Dava konusu edilen bir suçla ilgili yapılan yargılamada ise Ağır Ceza Avukatına yani savunma makamına büyük bir iş düşmektedir.

Etimesgut Ağır Ceza Avukatı
gibi bir tanımlama, Ağır Ceza avukatı ceza yargılamalarında kanunda ön görülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan ağır ceza mahkemesinde, sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yapan avukatlar için kullanılan bir tabirdir.

Etimesgut Ağır Ceza Avukatı Avukat Hüseyin Emre Dereli Etimesgut ilçesinde ağır ceza mahkemelerinin yargılama görevi içerisinde bulunan suçlarda, sanık veya müşteki vekili olarak taraflara Etimesgut Ağır Ceza avukatı kadrosu ile ağır ceza davalarında taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için Dereli Avukatlık Bürosunu kurmuştur.

Ceza Yargılamaları yalnızca yürürlükte bulunan kanunlara göre yürütülmemektedir. Bunun yanı sıra yargılamanın nasıl yapılacağını düzenleyen ceza yargılamalarına hâkim ilkeler bulunmaktadır. Ceza Yargılamalarına Hâkim Olan Temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir.

 • Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
 • Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi
 • Ceza davasının kamusallığı ilkesi
 • Davasız yargılama olmaz ilkesi
 • Delillerin doğrudan doğruyalığı/Vasıtasızlık ilkesi
 • Duruşmanın sözlülüğü ilkesi
 • Duruşmanın aleniliği ilkesi
 • Şüpheden sanık yararlanır(in dubio pro reo) ilkesi
 • Makul sürede yargılanma ilkesi
 • Masumiyet/Suçsuzluk karinesi
 • Adil yargılanma ilkesi
 • Çelişmeli muhakeme ilkesi
 • Doğal hâkim ilkesi

 

Etimesgut Ceza avukatı Ankara veya başka hangi baroya kayıtlı olursa olsun Türkiye’nin her bölgesinde avukatlık yapabilmektedir. Yani ceza avukatı Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul gibi farklı şehirlerde bürosu bulunsa dahi örneğin Edirne’de bulunan bir mahkemede sanık müdafiliği yapabilmektedir. Ancak ceza avukatı Etimesgut da avukatlık faaliyetini yürütüyorsa Ankara’da görülecek davaların takibinde aynı şehirde bulunan avukat ile çalışılması hem davanın sanığı için hem de avukat için daha sağlıklı olacaktır.

Ağır Ceza Davalarında asıl savunma sözlü savunmadır. Ağır ceza avukatı aynı zamanda hatiptir. Kelimelerine hâkim olan tecrübeli ceza avukatı, bu hâkimiyetini etkili bir silah olarak kullanır, tesir eden savunmalarıyla müvekkilinin suçsuz olduğuna mahkeme heyetini ikna etmeye gayret gösterir. Yazılı savunmayı ise avukat olmayan herhangi bir hukukçu da yazabilir. Ancak yazılı savunma, mahkeme salonunda hitabetin, vücut dilinin kullanıldığı sözlü savunmaya nazaran çok daha cılız ve kuvvetsiz kalmaktadır.

Etimesgut Ağır Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Etimesgut Ağır Ceza Avukatı hangi davalara bakar sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Etimesgut ceza avukatı olarak;

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında sanık müdafiliği,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurularda Etimesgut ağır ceza avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Hangi Davalar Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmektedir

İşlendiği iddia edilen bir suçun ağır ceza mahkemesinin yargılama görevi içerisinde olup olmadığı 5235 sayılı yasanın 12. Maddesinde kriterlere göre belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Bunlar

 • Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 • Yağma suçu
 • Kasten adam öldürme suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • İrtikap suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Resmî belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç)
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Örneğin;
 • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • İşkence
 • Parada Sahtecilik
 • Nitelikli Dolandırıcılık

suçlarına ilişkin yargılamalar ağır ceza mahkemesinde görülmektedir

Etimesgut En İyi Ceza Avukatı

Etimesgut en iyi ceza avukatları, davaların gidişatını değiştirecek deneyim ve uzmanlığa sahip olan kişilerdir. Etimesgut Ağır Ceza Davaları, kişilerin özgürlüklerinin ellerinden alınması, hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilmesi gibi oldukça önemli sonuçlar doğurabildiğinden Ankara Batı Adliyesinde davası görülen neredeyse herkes Etimesgut en iyi ağır ceza avukatı ile çalışmak istemektedir. Etimesgut Ağır Ceza avukatları arasında en iyi ağır ceza avukatı diye bir ayrım yapabilmek mümkün değildir. Her bir kimse için en iyi ceza avukatı kendisi için en iyisi olacağını düşündüğü avukattır. Etimesgut Ağır ceza avukatı arayışına giren kişilere böylesi davalar ile daha önceden karşılaşan arkadaşları veya dostları ağır ceza avukatı tavsiye etmektedirler.

Tecrübeli Etimesgut Ağır Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Ağır Ceza davaları oldukça ciddi yargılamalardır. Eğer hakkınızda ağır ceza mahkemesinde bir dava açıldıysa mahkûm olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Olası bir mahkûmiyet kararı, hayatınız ile ilgili kurduğunuz tüm planları aile hayatınız alt üst edecektir. Bu sebeple tecrübeli ağır ceza avukatıyla muhakkak kendinizi temsil ettirmek zorundasınız. Çünkü ağır ceza davalarının birçoğunda soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tecrübeli ağır ceza avukatından alacağınız hukuki yardımla birlikte etkin pişmanlık, zarar giderme gibi cezayı hafifleten veya ortadan kaldıran yasal imkanlardan faydalanarak mahkûm olmaktan kurtulabilir böylece hayatınızın geri kalanını özgür bir birey olarak geçirebilirsiniz. Bu sebeple hakkınızda yürütülen bir soruşturma veya açılmış bir ağır ceza davası bulunuyorsa Etimesgut Ağır Ceza Avukatı Hüseyin Emre Dereli ile irtibat kurabilirsiniz.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022

Ağır Ceza Avukatı vekalet ücretleri ağır ceza davasında taraf vekilliği yapan avukatların müvekkillerinden talep ettiği avukatlık vekalet ücretidir. Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022 yılı itibariyle asgari 10.250,00 Türk lirasıdır. AAÜT olarak adlandırılan bu asgari tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamamaktadır. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Etimesgut Ağır Ceza Avukatları olarak Dereli Avukatlık Bürosunda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Ağır Ceza Davası Avukatı Ücreti yukarıda belirtildiği gibi 10.250,00 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 15.000,00 TL’nin altında ağır ceza davalarında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Ağır Ceza Davası Masrafları

Ağır ceza davalarında yargılama giderleri kamu tarafından yapılmaktadır. Eğer ağır ceza davasında müşteki tarafıysanız sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulsun ya da kurulmasın aleyhinize bir yargılama giderine hükmedilmemektedir.

Ağır ceza davasında sanık olarak yargılanmakta iseniz hakkınızda mahkûmiyet hükmü kurulduğunda mahkemece yapılan masraflar tarafınıza yükletilmektedir. Bu masraf dava dosyasında yapılan giderlere göre bazen bir tebligat masrafıyla sınırlı kalırken, dosyada bilirkişi incelemesi vb. ek masraf gerektiren incelemeler yapılmış ise daha fazla miktarlara çıkabilmektedir.

Sanık olarak yargılanmak olduğunuz ağır ceza davası beraat kararı ile sonuçlanmışsa, tutuklu kaldığınız süre boyunca haksız tutuklamaya ilişkin tazminat talep hakkınız doğmakta lehinize vekalet ücretine hükmedilmektedir. Ancak ceza yargılamalarında sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca avukata aittir.

Etimesgut Ağır Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Ödenir

Ağır Ceza Avukatlık ücreti, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava başına peşin olarak avukata ödenir. Dereli Avukatlık Bürosunda ağır ceza avukatlık ücretini ve dava masraflarını peşin veya kredi kartınız ile 12 taksite kadar taksit imkanlarından faydalanarak veya kripto para varlıklarınızı kullanarak ödeyebilirsiniz.

Ağır Ceza Avukatı İletişim

Etimesgut Ağır Ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız, avukatın adını, soyadını veya baro sicil numarasını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri Etimesgut ceza avukatını sorgulayıp iletişim bilgilerini öğrenebilirler. Etimesgut ağır ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine ağır ceza avukatı tavsiye edilmişse bu ağır ceza avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Ceza avukatı Etimesgut içinde arayış içerisindeyseniz, 0312 261 21 61 numaralı telefonu arayarak ya da 0554 383 83 95 numaralı hatta Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ağır ceza avukatlık hizmeti, ağır ceza avukatı fiyatları konusunda detaylı bilgi alabilir, ön görüşme yapabilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.